Have wishah provadet program of postdoctorate

У вишах впровадять програму постдокторантури

Minsterstvo osti I science zaprosu naukowcow, predstavnik gromadska Ob Dani okremih experts dolocitvi to opituvannya schodo suprovodzhennya programs include postdoctorate have wishah naukovih one of the setups.

Meta programs include postdoctorate ª nadanna of dodatkowych of mozhlivosti pracevlashtuvannya professing zrostannya whenim on the cob Naukovo car re (12 years s time producing Naukovo Stupina it the doctor or candidate of Sciences) (further – the postdoctoral fellow) that zdiysnennya them of fundamental peredovih I prikladnih of naukovih dozen, by the way zaluchennya to zakladu visa osti one of naukovih setup on konkursny snow naybilsh have taranovich of molodih doslyk.

Nadati and answers on zapitannya anketi can to 29 Listopad 2019 rock.

Have Ministerstv osti zaznachayut scho of atrimana information dopomozhe foam domsta of retrobyte accne document for development of profesine car I uchenogo in Ukraine – Provisions about the program of postdoctorate have wishah naukovih one of the setups.

Share Button