In Ukraine skorotat number V atnicg

В Україні скоротять кількість в’язниць

Ministr ustic Denis Malyuska respown scho in Ukraine planuoti of scorodite number V atnicg.

About TSE saying he er one s Ukrainian telekanal. For Yogo words, penetang zakladu zanadto are many, and in utrimannya expensive costu budget formu “UNN”.

“Cheema V atnicg not saponin navti half. Respectively to Econom budgetary koshtiv, mi Planum really state of scorodite the Trammel set, de purebeauty UV asnen, skoncentrovani finansowania on the quiet, that to zalestsy. TSE permitted pcvisit standardized th pcvisit sarobetsu platnu quiet, hto there pratsyuє” – zaznaev Maluska.

Podomys VIN takozh, scho Minsterstvo ustic PLANO rospechati project iz suprovodzhennya private SSO in Ukraine vzhe nastupnogo rock.

“Mi zaraz roslavlev regulatory pravov active pid Privat CSO, TSE mozliwosci zaluchennya private captulo in Qiu sphere”, – pasmowa Ministr.

Share Button